Incoboz 2022

INCOBOZ 2022

Dňa 26. – 27. mája 2022 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre účastníkov, ktorí sa nemohli zúčastniť konferencie osobne, bol pripravený špeciálny on-line živý vstup.

Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia.

prednášatelia

Mgr. Hedviga Machayová, MBA

Generálna riaditeľka NIP SR

Ing. Jiří Macíček

Námestnik generálneho inšpektora SUIP ČR

Ing. Ondřej Varta, PhD.

SUIP ČR vedouci úseku inspekce BOZP

Ing. Ján Donič, MBA

Predseda, Spoločná vízia, o.z., konateľ, BOZPO, s.r.o.

Dr.H.c.mult.prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

profesor, koordinátor vodíkových technológií v SR, Strojnická fakulta TUKE

Ing. Karol Habina

Riaditeľ divízií Industry Service & RealEstate and Infrastructure, TÜV SÜD Slovakia

Ing. Adam Šulík

MPSVaR SR, odbor ochrany práce, sekcia práce

Ing. Martin Saxa

vedúci oddelenia BOZP IP Košice

Ing. Michal Horňák

konateľ spoločnosti MHcontrol, s.r.o.

Bc. Ivan Pekár, MBA

manažér bezpečnosti a ŽP, Slovenské elektrárne, a.s.

Ing. Marek Rolinec, Phd., MBA

Senior HSE Manager, Dabaa Nuclear Power Plant Project

Ladislav Kerekeš

Hovorca NIP

Ing. Ján Havier, PhD.

Hlavný odborný koordinátor projektu Národné podnikateľské centrum Trenčín

Peter Laho

Area Sales Manager Safety Division, Dräger Slovensko, s.r.o.

Ing. Peter Rendek

Lektor / certifikačný audítor CEMS, s.r.o.

Program

Panelová diskusia s predstaviteľom MPSVaR SR na tému „Novelizované predpisy: Zákon. č. 124/2006 Z.z. a vyhl. Č.356/2007 Z.z. a nar. vlády SR č. 396/2006 Z.z.“

 

Druhý deň konferencie prebehla Panelová diskusia s témami:

Novelizované predpisy: Zákon. č. 124/2006 Z.z. a vyhl. Č.356/2007 Z.z. a nar. vlády SR č. 396/2006 Z.z.

Panelovej diskusie sa zúčastnil delegovaný zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ing. Adam Šulík, účastníci konferencie a zástupcovia združenia Spoločná vízia. Moderátor panelovej diskusie, Ing. Milan Bojsa zo spoločnosti BOZPO, s.r.o., na úvod  privítal účastníkov.

Prvou témou diskusie boli schválené zmeny v Zákone č. 124/2009 Z.z.

K § 7 ods. 5,  Predĺženie lehoty opakovaného oboznamovania z 2 na najmenej 3 roky bola široká diskusia zameraná na kritiku prijatia takejto zmeny, ktorá môže viesť len k znižovaniu prevencie a úrovne bezpečnosti.

Konkrétna otázka bola napr. položená na začiatok platnosti zmeny predĺženia lehoty školenia z 2 ročného obdobia na 3 roky, teda ak bolo oboznamovanie v roku 2022, či v roku 2023 bude automaticky predĺžená lehota na 3 roky. V rámci diskusie bolo skonštatované, že  oboznamovanie vykonané pred účinnosťou novely zákona platí 2 roky.

Diskusia prebiehala aj ohľadom problematiky „elektronického“ podpisovania prezenčných listín (záznamových kníh ) vo vzdelávacom procese. K dispozícii je vyjadrenie súdu k platnosti podpisov pri elektronickom vzdelávaní. Aplikovanie tejto možnosti v procese zákonných školení pomocou elektronického vzdelávania by podstatne zjednodušilo celý jeho proces.

Pri vzdelávaní podľa vyhlášky č. 356/2007, Z.z. bolo poukázané na požiadavku legislatívy, že záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov. V diskusii bolo konštatované, že v praxi sa často táto podmienka nedodržiava. Neefektívna je aj situácia v prípade, že na vstupnom školení je jeden zamestnanec a traja členovia komisie. Ďalej bolo poukázané na rozpor v tom, že ak vzdelávanie je vykonané vzdelávacou organizáciou, tak sa musí postupovať v zmysle vyhl. 356 a je potrebné zriadiť komisiu, ale ak je vzdelávanie zrealizované podľa z. 124/2006, § 7, odst. (4) „Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.“ to znamená, že nie je potrebné zriadiť komisiu.

Ďalšou témou panelovej diskusie bola evidencia OOPP. Jeden z účastníkov diskusie prezentoval, ako zamestnávateľ preukazuje prevzatie pridelených OOPP, ako aj elektronickú evidenciu pomocou identifikačného čísla zamestnanca, ktorá je legislatívne postačujúca.

Ďalšou diskutovanou témou bolo pokračovanie audio vizuálneho vzdelávania aj po skončení pandemických opatrení, zástupca MPSVaR SR nevylúčil pokračovanie v tejto forme vzdelávania aj po ukončení mimoriadnej situácie.

 

Ďalšou témou panelovej diskusie bola odborná spôsobilosť VTZ, v ktorej bolo poukázané na nejednotnosť podmienok pri vydávaní dokladov odbornej spôsobilosti osobou oprávnenou na VVZ a revíznym technikom . Revízny technik je uvedený len v § 16 odst. 1 písm. c , avšak v ďalších odstavcoch § 16 nie je spomenutý.  Revízny technik pritom vydáva doklady o overení odborných vedomostí na množstvo VTZ. V §15 odst. 5  Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sa uvádza – Fyzická osoba s preukazom na obsluhu parného a kvapalinového kotla podľa § 17 ods. 1 písm. a) príslušnej triedy môže obsluhovať aj parný a kvapalinový kotol podľa § 17 ods. 1 písm. a) nižšej triedy, ak ide o kotol s rovnakým druhom paliva a rovnakým druhom pracovnej látky. V praxi však nie je zrejmé, či napr. Osoba, ktorá má preukaz na VTZ ZZ Ab pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m, môže obsluhovať aj plošinu na ktorú postačuje doklad o overení odborných vedomostí vydaný RT.

Problematickou sa tiež ukazuje nahradenie pojmu inštruktora vo vyhláške č. 356/2007 za Bezpečnostného technika V prílohách Vyhlášky č. 356/2007 Z.z. sa ako odborný zástupca uvádza :

 • Inštruktor motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka,
 • inštruktor na prácu vo výške so špeciálnou technikou,
 • inštruktor lešenárskej techniky podľa druhu lešenia,

pričom legislatíva nepozná výraz „inštruktor“. V prípade, že by sa podľa ostatných skupín vyhlášky č. 356/2007 Z.z. a novely č. 114/2022 Z.z. zmenil odborný zástupca na bezpečnostného technika, ktorý podľa prílohy č.2 a k zákonu č. 124/2006 Z.z. potrebuje prax najmenej tri roky, dôjde k zníženiu úrovne odborného garanta o dva roky praxe, ktoré musel bezpečnostný technik nadobudnúť na získanie autorizovaného bezpečnostného technika. Odborný garant by mal dokonale poznať problematiku, preto by podmienka bezpečnostného technika mala byť doplnená o bezpečnostného technika, ktorý má príslušný doklad na danú činnosť.

Ďalšou podrobne diskutovanou témou bola úprava skupín stavebných strojov len cez zákon č. 124/2006. V prílohe 1a Zákona č. 124/2006 Z.z. nie sú uvedené stavebné stroje, ktoré sú prílohe 9 Vyhlášky č. 356/2007 Z.z. V praxi to spôsobuje zmätok pri vydávaní dokladov na obsluhu stavebných strojov.

Momentálne je rozdelenie stavebných strojov nasledovné:

 1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec),
  2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka),
  3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).“

Združením Spoločná vízia bolo v diskusií navrhnuté rozdelenie:

 1. Stroje a zariadenia na zemné práce: A- dózer, B – Rýpadlo a hĺbidlo, C – Nakladací a vykladací stroj, D – Fréza a ryhovač, E – Skejper, F – Rúrový ukladač, G – Válec, H – Grejder, I – Damper, J – Kompaktor, K – Vrtné zariadenia.
 2. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí: A – Betonárka, B – Autodomiešavače a automiešače, C – Čerpadlá betónových zmesí.
 3. Ostatné stroje a zariadenia: A – Špeciálny motorový snehový stroj – snehová fréza, B – Špeciálny motorový snehový stroj – ratrák, C – Kompresor s prevádzkovým tlakom nad 500 kPa, D – Obaľovacie súpravy živičných zmesí, E – Ukladače živičných zmesí (finišery), F – Stroje pre úpravu a spracovanie hornín, G – baranidlá, H – vyťahovače, I – injektážne zariadenia, J – pojazdné elektrocentrály s výkonom nad 30 KW, K – Stroje na napínanie predpínacej výstuže.

Posledná diskutovaná téma sa zaoberala problematikou rozširovacích školení, ktoré nie sú riešené vo vyhláške č. 356/2007.

Pri rôznych vzdelávacích aktivitách, ako napr. obsluha motorových vozíkov, má obsluha v preukaze napr. 2 skupiny motorových vozíkov a chce si odbornú spôsobilosť rozšíriť o ďalšie skupiny. Nie je legislatívne jasné, akým spôsobom to môže VVZ urobiť a koľko preukazov na obsluhu motorových vozíkov  môže jedna osoba vlastniť. Zúčastnení sa zhodli, že je potrebné rozširovacie školenia legislatívne upraviť.

V diskusií o kvalite koordinátorov bezpečnosti na staveniskách v súvislosti s prijatím novely zák. č. 124/2006 Z.z. od 1.1.2023 a zmeny § 6 ods. 1 NV 396/2006 Z.z. kde je mimo iných uvedená oprávnená osoba na výkon koordinátora bezpečnosti „Autorizovaný bezpečnostný technik“ bolo konštatované, že na základe zrušenia ABT bude táto funkcia nahradená bezpečnostným technikom. Jednoduchá zmena ABT na BT spôsobí zásadné zmeny v kvalite výkonu koordinácie nakoľko odpadne povinná 2 ročná prax, ktorú musel mať uchádzač o ABT, aby mohol svoju spôsobilosť získať a vykonávať.

Účastníci sa väčšinou zhodli, že bude potrebné doplniť  k osobe oprávnenej vykonávať koordinátora vo funkcií bezpečnostného technika aj prax a to optimálne 5 rokov.

 

Živé vysielanie konferencie

Pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, je pripravené živé vysielanie konferencie, ktoré  je so zľavou 50% z účastníckeho poplatku. Živé vysielanie bude prebiehať na platforme YouTube a každý účastník dostane deň pred konferenciou prihlasovací link.

Pre prihlásenie na online formu konferencie môžete poslať Vaše údaje na iveta.krauskova@boz.sk

Základné informácie

Pozývame Vás na 8. ročník medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2022. Konferencia je organizovaná občianskym združením Spoločná vízia a spoločnosťou BOZPO, s.r.o. Prievidza.

Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia.

Pozývame Vás na 8. ročník medziinárodnej konferencie BOZP INCOBOZ 2020

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: Cena za 1 osobu je 95 € bez DPH / 114 € s DPH. Pri účasti 2 a viac ľudí z jednej spoločnosti je cena 90€ bez DPH / 108€ s DPH.

Pokiaľ sa nemôžete konferencie zúčastniť fyzicky, máte možnosť prihlásiť sa na on-line vysielanie, ktoré bude prebiehať pomocou živého vysielania na platforme YouTube. Cena za účasť na on-line vysielaní je 50% z ceny účastníckeho poplatku. 

meridiana Bojnice rezort

Komplexné služby vysokej kvality, prvotriedna starostlivosť, dômyselný plán a precíznosť v každej oblasti spravia z našej konferencie INCOBOZ príjemne strávený čas. Interiér / exteriér – s náležitou výbavou – osvetlenie, ozvučenie, pódium, TV, klimatizácia, tieniaca technika. Biznis raňajky, menu a coffee breaks. Rôznorodá kuchyňa a lahodné jedlo pre každý životný štýl. Doplnkový program na mieru – kreatívne programy s rôznou tematikou podľa vašich predstáv. Až 116 lôžok v rôznych typoch štýlových izieb. MERIDIANA penzión zvyšuje štandardy v hotelierstve pre váš komfort a pobyt plný nových zážitkov. Private wellness – so saunami a Whirpool poteší milovníkov relaxu, doplní chýbajúcu energiu a naštartuje do nového dňa. Bezplatné monitorované parkovisko až do 100 miest. Dôkladne premyslené a naplánované od vášho príchodu.

VIDEO INCOBOZ 2019

Prinášame Vám video z uplynulého INCOBOZ 2019. Ďakujeme za účasť všetkým účastníkom, partnerom a prednášateľom. Tešíme sa na stretnutie na ďalšom ročníku v máji 2020.

VISION ZERO

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2019 sa niesla v duchu kampane VISION ZERO. Kampaň bola predstavená na XXI Svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia v Singapure. Vision Zero podporuje komplexnú stratégiu prevencie a bezpečnú budúcnosť pre všetkých bez smrteľných alebo vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania a dopravných nehôd. Cieľom kampane Vision Zero je mobilizovať a inšpirovať obnovenú a dobrovoľnú angažovanosť rozhodujúcich činiteľov, zamestnávateľov, podnikových lídrov, manažérov a profesionálov v oblasti zdravia pri práci pre bezpečnosť a zdravie pre všetkých ľudí na pracovisku pomocou série jednoduchých zásad.

vision zero, Medzinárodná konferencia incoboz 2018, international conference osh incoboz 2018

KONTAKT

 • Iveta Krausková
 • konferencia.seminar@boz.sk
 • +421 46 542 45 13

Chcete sa stať partnerom a prezentovať sa na INCOBOZ 2022? Kontaktujte nás.

Adresa INCOBOZ 2022

 • MERIDIANA BOJNICE REZORT, Prievidzská cesta 55 972 01 Bojnice
 • 26. - 27. Máj 2022

ORGANIZUJÚ

 • Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
 • +421 46 542 45 13
 • +421 46 542 45 13​
 • boz@boz.sk
 • www.boz.sk